Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden en Betalingscondities

ScorpionNails BeautySalon, gevestigd te Beverwijk

ingeschreven bij de K.v.K. te Alkmaar onder nummer 37133834

ScorpionNails BeautySalon hierna ook te noemen SNBS1.Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle verkopen in de winkel en verkopen via de website www.scorpionnails.nl, alle overeenkomsten en alle behandelingen c.q. diensten die SNBS aanbied c.q. levert.

2. SNBS is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 7 dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle genoemde punten van 1.1 van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.Aanbiedingen

1. Het doen van aanbiedingen door SNBS is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.

2. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief verzendkosten. Onder voorbehoud van drukfouten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt.

2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.

3. SNBS behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen. De foto’s kunnen soms afwijken van het product.

4. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is SNBS gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

4.Levering en transport

1. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen worden binnen 14 werkdagen na betaling aan u opgestuurd. Met uitzondering van feestdagen.

2. Indien de capaciteit van SNBS op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is SNBS bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

3. Producten welke niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nagezonden, maar dienen opnieuw besteld te worden.

4. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.

5. Kleine bestellingen die door de brievenbus passen kunnen per brievenbuspost verzonden worden op risico van de koper.

6. Bij de verzendopties kunt u kiezen uit: 1. Afhalen bij ScorpionNails op afspraak 2. Aangetekend versturen incl. verzekering. Levering geschiedt uitsluitend na betaling vooraf, tenzij anders is overeengekomen.

5.Garantie

1. Op behandelingen word geen garantie gegeven.

2. Elektrische apparaten geleverd door SNBS die binnen zes maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan SNBS mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoopbon/factuur is overlegd. SNBS behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Indien de reparatie onder de garantie valt, staat SNBS in voor reparatiekosten. Garantie vervalt indien het apparaat niet op de juiste manier is schoongemaakt of gebruikt. Val-, water schade etc. worden niet vergoed. Indien het niet gerepareerd kan worden zal de directie van SNBS de overige mogelijkheden bekijken.

6.Inschrijving opleiding c.q. workshop

1. Inschrijvingen voor opleidingen en workshops vindt plaats door retourzending of inlevering van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aan SNBS of door een bestelling van de opleiding c.q. workshop via de website www.scorpionnails.nl.

2. Op het inschrijfformulier staat vermeld wanneer het verschuldigde bedrag betaald dient te zijn voldaan doormiddel van contante betaling, overboeking op Rabobank bankrekening met nummer NL89RABO01433.41.464 t.n.v. ScorpionNails BeautySalon of Ideal betaling.

3. Tijdens de opleiding dient u gebruik te maken van de merken waar SNBS mee werkt. Werken met een ander merk tijdens de opleiding is niet toegestaan.

4. Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst. Indien er geen plaats meer is op de opleiding, zal SNBS u dit per omgaande laten weten. SNBS is gerechtigd opleidingen te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname.

5. U dient tenzij anders is aangegeven wekelijks de lessen te volgen. Indien u niet wekelijks naar de lessen komt en/of niet actief deelneemt aan de opleiding, behoudt de directie van ScorpionNails zich het recht voor om u uit te sluiten van het examen en eventuele gratis (her)lessen. (Deze mogen dan worden berekent als een nieuwe les van minimaal € 62,50 exclusief BTW).

6. Bij opleidingen met 14 lessen of minder kunt u zich 1 keer kosteloos afmelden de 2e keer zal uw les komen te vervallen en kan deze voor €62,50 excl BTW opnieuw worden geboekt.
Bij opleidingen met meer dan 15 lessen kunt u zich 2 keer kosteloos afmelden de 2e keer zal uw les komen te vervallen en kan deze voor €62,50 excl BTW opnieuw worden geboekt.
Geeft u een afmelding minimaal 1 week (7 dagen) van te voren aan dan zal uw les geldig blijven en NIET komen te vervallen.
Lessen welke op datum worden gegeven of waar een gastdocent bij aanwezig is kunnen niet worden afgemeld. Deze komen bij een afmelding volledig te vervallen.

7. Opleidingen dienen binnen 1 jaar te zijn afgerond, alle openstaande lessen komen na 1 jaar te vervallen.

7.Annulering opleiding c.q. workshop of product

1. Voor het volgen van een opleiding/workshop geld een bedenktermijn van 14 dagen. Bedenk termijn geld niet bij incompagny overeenkomsten., na deze 14 dagen is annuleren niet meer mogelijk. Indien u tijdens deze 14 dagen wel gebruikt heeft gemaakt van de opleiding/lespakket/workshop/product zal het gebruikte deel wel in rekening worden gebracht.

8.Ziekte

1. Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit vroegtijdig te melden aan SNBS. Zie ook punt 6.6. Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven.

2. Indien u door ziekte in het geheel niet meer kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit schriftelijk te laten weten aan SNBS. In dat geval zal door de directie bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen (indien mogelijk). Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. In beide gevallen zal van uitstel van betaling geen sprake zijn en bent u de opleidingskosten echter onverkort verschuldigd.

9.Afspraken

1. De cursist / klant moet verhindering voor een afspraak / workshop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan SNBS melden. Indien de klant / cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag SNBS het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling / workshop aan de cursist / klant berekenen.

2. Indien de cursist / klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag SNBS de verloren tijd inkorten op de behandeling / workshop en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen, of de afspraak annuleren c.q. verplaatsen.

3. SNBS moet verhindering voor een afspraak / workshop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf uur voorafgaande aan de afspraak / workshop aan de cursist / klant melden.

4. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de Salon.

5. SNBS is gerechtigd een afspraak te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname.

10.Beschadiging & diefstal

1. SNBS heeft het recht van de cursist / klant een schadevergoeding te eisen indien de cursist / klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. SNBS meldt diefstal altijd bij de politie.

11.Klachten

1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij SNBS te melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd.


2. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen 14 dagen na ontvangst.


3. Met het verstrijken van de hierboven vernoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door SNBS in behandeling genomen.


4. Indien de cursist / klant een klacht heeft over een behandeling / workshop, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan SNBS. SNBS moet de klager binnen 14 dagen adequaat antwoord geven. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen word u binnen deze 14 dagen in kennis gesteld waarbij het uitstel word toegelicht; bovendien word er een indicatie gegeven wanneer men verwacht een uitsluitsel te geven. Indien een klacht gegrond is, zal SNBS de behandeling / workshop opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de cursist / klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Voor producten zal worden gekeken naar een oplossing.


5. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling moeten worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar worden bewaard.


6. Mocht u ondanks alle inspanningen niet tevreden zijn over de afhandeling dan is er een mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke derde neer te leggen, te weten Roel Meijland bereikbaar via junique1011@gmail.com. Uitspraak van deze onafhankelijk derde is voor SNBS bindend. Eventuele consequenties worden door SNBS snel afgehandeld.


12.Retourzendingen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u een email te sturen naar info@scorpionnails.nl en kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren naar: ScorpionNails, Reguliersstraat 52, 1947 GS Beverwijk.

Producten van cosmetische aard, vloeistoffen en Valentus kunnen alleen worden geretouneerd indien de verpakking ongeopend is of het product/verpakking nog dicht geseald is i.v.m. hygiënische en gezondheidsredenen.

Als er sprake is van een fabricage fout of incompleetheid dan zal SNBS binnen een termijn van 30 werkdagen alles in het werkstellen het product om te ruilen of te vervangen.

In geval van een herroeping van de totale verzending ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij de retourzending hebben ontvangen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 20,00 zullen bedragen.

13.Betaling, kosten, rente en buitengerechtelijke kosten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van producten uitsluitend tegen contante betaling, pin, overboeking of Ideal.

2. Wederpartij is een kredietvergoeding verschuldigd van 3 % van het openstaande bedrag en de wettelijke rente zodra een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaald is.

3. Rente wordt verschuldigd over het totaal van de nog verschuldigde kosten vanaf de dag waarop u in gebreke komt te verkeren. Indien u in gebreke blijft zal de vordering ter zake het verschuldigde bedrag en de verschuldigde rente uit handen worden gegeven.

4. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke SNBS maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.

5. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Indien SNBS niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt, hoeft zij geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten.

6. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van SNBS is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

7. Als de betaling uit blijft ontvangt u eenmalig een herinnering. Hierna volgt een aanmaning met €25,- administratie kosten e.d.

8. Indien het tot een incassobureau of rechtszaak komt behoudt de directie van SNBS zich het recht voor om u uit te sluiten voor deelname van de opleiding.

14.Eigendomsvoorbehoud

1. Alle producten blijven eigendom van SNBS, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan SNBS verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

15.Autorisatie

1. Het is de wederpartij niet toegestaan opleidingen te geven in of met de producten en systemen die SNBS op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van SNBS.

16.Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. SNBS aanvaart geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. het geven van opleidingen c.q. workshops en behandelingen alsmede dat van levering van producten van overgevoeligheidsreacties schade en / of letsel, van welke aard ook.

2. SNBS is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

3. SNBS is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist / klant heeft meegenomen naar de salon.

4. SNBS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorradig zijn van producten. Mochten producten niet voorradig zijn dan zal SNBS de koper hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.

5. SNBS is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

17.Overmacht en ontbinding

1. Onder overmacht aan de zijde van SNBS wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, ziekte van eigenaar SNBS, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan SNBS van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van SNBS, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van SNBS die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

2. Mocht SNBS als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.

3. In geval van overmacht heeft SNBS het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.

4. Ontbinding door SNBS is mogelijk indien SNBS: A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, B. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld, C. overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft SNBS door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke c.q. mondelinge verklaring te ontbinden. Zonder recht op vergoeding van het reeds nog niet geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

5. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van SNBS afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.

18.Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is wederpartij verboden om (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders, lesmateriaal, reclamemateriaal of nieuwsbrieven etc. te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNBS. Evenmin is het niet toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van SNBS te vermenigvuldigen.

2. Het copyright op aangebrachte nail art motieven / kunstnagels / make-up en foto’s berust bij SNBS. Indien de cursist / klant de aangebrachte nail art / kunstnagels / make-up of foto’s laat fotograferen of gebruiken voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan SNBS. SNBS mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

19.Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, met dien verstande dat SNBS zich het recht voorbehoudt zich te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Als SNBS zich schriftelijk op dit beding beroept, zal zij de wederpartij gedurende tenminste één maand in de gelegenheid stellen om SNBS schriftelijk te laten weten dat zij voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest, welke keuze alsdan door SNBS zal worden gerespecteerd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2019 - 2020 ScorpionNails BeautySalon | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.